Skip to content

“Multimedia” ถูกนําไปใช้ในทางใดอย่างไรบ้าง ?

Multimedia คือ สื่ออันเกิดจากการแสดงผลข้อความ , ภาพ และเสียง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ , ภาพยนตร์ , สไลด์ , ประกอบเสียง ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการสาธิตหรือการสอน

โดยหลายๆคนมีความเข้าใจผิดคิดว่า Multimedia คือ การทำงานที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่สื่อประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องโทรทัศน์หรือวิทยุก็จัดว่าเป็น Multimedia เช่นเดียวกัน หากแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยัง เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในการนำมาผลิตสื่อ , นำเสนอรวมทั้งสร้างให้เกิดการติดต่อสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากมันขีดความสามารถที่รองรับการทำงานได้อย่างหลากหลาย

ประโยชน์ของสื่อ Multimedia

Multimedia เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์ ดังนี้

  • เสนอความน่าดึงดูดใจให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา , ภาพนิ่ง , คำถาม , ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
  • นำเสนอข่าวสารในรูปแบบเรียน Multimedia
  • สร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อความบันเทิง
  • สร้างสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างยาวกว้างไกล เป็นต้น

สำหรับการนำสื่อ Multimedia มาผสมผสานใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น มีมากมายหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับเจตจำนงของการนำไปใช้งาน เช่น สื่อ Multimedia ซึ่งผลิตออกมาเป็นบทเรียนสำเร็จรูปอย่าง CD-ROMPackage เป็นต้น สำหรับกลุ่มผู้ใช้ในกลุ่มการศึกษา สื่อ Multimedia ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิผลเพื่อลงทุนอีกด้วย โดยประโยชน์ที่จะได้รับจาก Multimedia นำมาประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้…

ง่ายต่อการใช้งาน

เป็นการนำ Multimedia มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพกับประสิทธิผล ดังนั้นผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้องจัดรูปลักษณ์ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งง่ายต่อการใช้งานตามจุดประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน

สัมผัสได้ถึงความรู้สึก

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการนำ Multimedia มาประยุกต์ใช้งาน ก็คือ ทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้ถึงความรู้สึก จากการสัมผัสต่อวัตถุที่ปรากฏให้เห็นอยู่บนจอภาพ เช่น รูปภาพ , Icon , ปุ่ม เป็นต้น จึงทำให้ผู้ใช้งานควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการ เช่น ผู้ใช้คลิกปุ่ม Play เพราะต้องการรับชม VDO เป็นต้น

สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านต่างๆ

ด้วยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Multimedia ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติอันแตกต่างกัน ตามแต่ล่ะวิธีการ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับอย่างแน่นอน ก็คือ ได้สั่งสมประสบการณ์ในแง่มุมอันแตกต่างกัน โดยจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงวิธีใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เช่น ผู้ใช้งานเคยศึกษาวิธีใช้ปุ่มต่างๆบน Key Board เพื่อเล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน ต่อมาเมื่อได้มาพบเกมออนไลน์ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายๆหรือใช้เวลาปรับตัวให้คุ้นชินเพียงไม่นานก็เล่นได้