Skip to content

สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนคืออะไร

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความรู้ความเข้าใจก่อนนะครับว่ามัลติมีเดียนั้นมีบทบาทอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันนี้เรื่องเทคโนโลยีได้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันๆ และเราก็คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสื่อมัลติมีเดียนั้นสำคัญมากในขณะนี้ เช่น เรื่องการดำเนินธุรกิจ เรื่องติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือแม้กระทั้งใช้ในการนำเสนองาน เป็นต้น

ส่วนในเรื่องนำมาใช้การเรียนการสอนนั้น มีอยู่มากมายหลายสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆที่มีไว้ให้ค้นหาความรู้ หรือนำมาปฏิบัติเพื่อนำความรู้เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อของวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะรวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตก็ว่าได้ ทุกสิ่งอย่างล้วนแต่เป็นสื่อมัลติมีเดียทั้งนั้น และวันนี้เราจะมาอธิบายถึงเรื่องของสื่อมัลติมีเดียกันนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรและควรใช้ประโยชน์อะไรจากสื่อนี้

สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีความหมายได้หลายความเข้าใจ หากใช้คำว่า Multimedia ในตามหนังสือหมายความว่า สื่อที่มีความหลากหลายชนิดมารวมกัน ซึ่งหมายถึง การนำเสนอโดยใช้สื่อมารวมกันและอธิบายถึงหลักการเดียวกันให้เข้าใจ โดยนำผลลัพธ์ที่ออกมาจากเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาเสนอ ความหมายของคำว่า Multimedia ก็ยังคงไม่ตายตัวเสมอไป ยังมีอีกหลายความหมายที่สามารถใช้คำๆนี้ เช่นระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงหน้าจอแบบมัลติมีเดีย รวมไปถึงระบบ ทีวีและโทรทัศน์ที่นำเสนอสื่อต่างๆให้เรานำมาเรียนรู้ หรือสอนในสิ่งที่เกิดประโยชน์