Skip to content

วิธีสร้าง งานนำเสนอมัลติมีเดีย เบื้องต้น

besic_multi

 

ทุกวันนี้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียนั้นมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแม้แต่ในโทรศัพท์มือถือโปรแกรมมัลติมีเดียก็ยังสามารถถูกบรรจุลงไปเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมหรือแอพปริเคชั่น ทำให้เกิดความสะดวกสามารถที่จะนำมาใช้งานได้อย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ หลักการทั่วไปเราควรกำหนดกรอบในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ควรเริ่มต้นจาก

  1. การเตรียมการ

สร้างวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมาย  ต้องทราบวจะสร้างสื่อในเรื่องใดมีลักษณะอย่างไร จากนั้นกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเผยแพร่ ในขั้นการเตรียมการนี้ยังมีรายละเอียดที่จะต้องทำเพิ่มเติมคือ

รวบรวมข้อมูล หมายถึง การเตรียมข้อมูลต่างๆทางรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

  1. ขั้นตอนของการออกแบบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นหนึ่งในการกำหนดว่าบทสื่อที่ออกมาควรจะมีลักษณะหรือรูปแบบใด
  2. ขั้นตอนการทำแผนงาน เป็นการนำเสนอเรียงลำดับขั้นตอนในการทำสื่อมัลติมีเดีย
  3. ขั้นตอนการสร้างภาพจำลอง หรือ สตอรี่บอร์ด เป็นขั้นตอนของการนำเสนอเรื่องราวข้อความ ภาพ ตลอดจนรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้การนำเสนอเรื่องราวโดยการจำลองมาไว้ในแผ่นกระดาษเพื่อให้เห็นภาพโดยสังเขปว่างานที่ออกมาจะมีหน้าตาอย่างไร
  4. ขั้นตอนกาปฏิบัติ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการนำเอาเรื่องราวจากสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นชิ้นงาน
  5. ขั้นตอนการทดสอบประเมินผล เมื่อได้ทำการผลิตสื่อมัลติมีเดียออกมาแล้วในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบโดยการและประเมินผลหาข้อด้อยหรือข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข เช่น ภาพหรือเสียงมีความชัดเจนหรือไม่ ข้อความหรือตัวอักษรหากมีผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้สื่อที่ออกมาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็สามารถที่จะทำการแก้ไขในขั้นตอนนี้แล้วนำมาทดสอบอีกครั้งจนกว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดจึงค่อยนำสื่อมัลติมีเดียนั้นออกไปใช้งาน

ทั้งนี้ในการสร้างหรือการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปในกับขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดียก็คือ จะต้องเป็นสื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์สมารถดึงดูดหรือโน้มน้าวให้ผู้ที่ดูเกิดความสนใจทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบซึ่งตรงนี้ซึ่งภาพกราฟิกจะเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำคัญในการที่จะสะท้อนความตั้งใจรวมทั้งคุณภาพในการผลิต หรือหากเกินข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวก็อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน  ในกรณีรูปเพียงรูปเดียวหรือข้อความตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวก็ที่จะสามารถสื่อถึงความหมายที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหรือบทบรรยายใดอีก

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักไว้ก็คือการเลือกรูปแบบกราฟิกที่เหมาะสามารถสื่อความหมายที่ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นอีกทั้งในการออกแบบควรมีแนวทางและเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากเทคนิคการออกแบบจากสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อไป”