Skip to content

ประโยชน์ของมัลติมีเดียในการทำงาน

benefit

 

ในปัจจุบันได้มีการนำโปรแกรมมัลติมีเดียมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหลายรูปแบบต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตออกมาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ สำหรับการโฆษณาเพื่อหวังผลทางการตลาดของธุรกิจธุรกิจ รวมไปถึงองค์กรในภาคส่วนต่างๆก็ได้มีการนำโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้เราสามารถจำแนกประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำมัลติมีเดียได้ดังนี้

1) สื่อมัลติมีเดียวเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้พัฒนาและผลิตโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียได้ทำการศึกษาค้นคว้าถึงความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้เป็นโปรแกรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งานโปรแกรมจัดการด้านเสียงรวมทั้งออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในขณะที่กำลังใช้งานโปรแกรม  ผู้งานสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกจากสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นที่มาปรากฏอยู่บนจอภาพ ได้แก่ รูปภาพ ไอคอน ปุ่ม และตัวอักษร เป็นต้น ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุม ออกแบบ สั่งการ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ

 

3) ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ ในการออกแบบและการทำงาน แม้ว่าโปรแกรมมัลติมีเดียลักษณะการทำงานที่ต่างกัน แต่มีที่เหมือนกันคือ ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์จากการใช้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียในรายละเอียดที่ต่างกันแต่ก็มีสัญลักษณ์คำสั่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งทำให้สามารถปรับตัวเข้าถึงวิธีการใช้งานได้อย่างถูกตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  เมื่อผู้ใช้เปิดไปใช้งานโปรแกรมอื่นที่ตนเองยังไม่มีความคุ้นเคย  และพบสัญลักษณ์คำสั่งที่มีอยู่อีกโปรแกรม ก็จะสามารถเข้าใจในสัญลักษณ์เห็นได้ทันทีว่ามีความหมายว่าอย่างไร

4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ เนื่องมาจากผู้ใช้โปรแกรมแต่ละคนมีพื้นฐานระดับขีดความสามารถที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ที่ผ่านมา ดังนั้น การนำโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียมาใช้ก็จะเพิ่มทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ควบคู่กันไป

5) สามารถเข้าใจเนื้อหามากขึ้น จากคุณลักษณะของมัลติมีเดียที่มีอยู่ เมื่อนำองค์ประกอบที่มีอยู่ทั้งหมดมารวมกัน ก็สามารถที่จะสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ ได้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดรวมทั้งเทคนิค ลูกเล่น ในการนำเสนอ เช่น การเลือกใช้ภาพเคลื่อนไหว สามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเลือกใช้ข้อความหรตัวอักษร ถ้าเป็นนำเสนอโดยใช้วิดีโอ ก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้ดีกว่าเลือกใช้ภาพนิ่ง

6) มีความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน  ทั้งในเรื่องของเรื่องการเดินทาง การจัดหาผู้บรรยาย สถานที่ โปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้  แต่กลับได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุนในระยะเวลาที่สั้นลง

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียยังมีอีกมากมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่จะนำเอาศักยภาพของมัลติมีเดียออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร